شکر نعمت از فضائل اخلاقی مورد توجه و مهم در آموزه های اخلاقی اسلام است. به حدی که سریع ترین عقوبتی که انسان را گرفتار می کند عقوبت ادامه مطلب