الهیات و معارفبایگانی

شیوه تعیین رهبر

در نظام جمهوری اسلامی ایران ، مرجع خاصی برای تعیین رهبر مشخص شده است، قانون اساسی ۵۸ یكی از طرق تعیین رهبری را پذیرش اكثریت مردم می دانست، ادامه مطلب

راه اندازی شده توسط همیار وردپرس