سن سنجی آبهای زیر زمینی

     در هیدرولوژي آبهاي سطحی و زیرزمینی استفاده از ردیابهاي ایزوتوپی روش با ارزشی براي مطالعات آبشناسی و مدیریت منابع آب و O 2 و H محسوب میشود. در این روش علاوه بر منشاءیابی رسوبات که به منظور تعیین مناطق فرسایش پذیر انجام میگیرد، ایزوتوپهاي پایدار همچون و نیز ردیابهاي ایزوتوپی مصنوعی جهت تعیین پارامترهاي فرآیندي آبهاي زیرزمینی مانند درصد اختلاط، C 3 و H رادیوایزوتوپهاي طبیعی همچون زمان اقامت و سرعت جریان استفاده شدهاند. نشت یابی لوله هاي مدفون و تعیین مناطق نشت از بدنه سدها از دیگر کاربردهاي ردیابهاي رادیواکتیواست . با توجه به دستاوردهاي بزرگ کشور ما در زمینه استفاده صلح آمیز از انرژي هستهاي و پیشرفتهاي پر شتاب علوم و فنون هستهاي در جهان و نیزتوسعه این روشها در عرصههاي مختلف، ضرورت پرداختن به آن امري بدیهی به نظر میرسد. امید است این تحقیق به گسترش کاربردهاي دانش هستهاي درمدیریت منابع آب کشور و شناخت بهتر خصوصیات آبهاي زیرزمینی یاري رساند.

بارش هاي جوي منبع اصلي آب شيرين زيرزميني هستند. آب ممکن است به طور مستقيم از جايي که به زمين مي رسد به طرف زيرزمين نفوذ کند يا ممکن است ابتدا از طريق جريان سطحي رودخانه ها و درياچه ها جمع شود و سپس به زمين نفوذ نمايد. آب زيرزميني با منشاء جوي که قسمت جديدي از سيکل هيدرولوژي بوده و به نام (آب نيواري) خوانده مي شود. اصطلاح جديد مربوط به دوره معاصر زمين شناسي است، که ده ها هزار سال را در بر مي گيرد.
قديمي ترين آب زيرزميني که منشاء جوي داشته ولي ميليون ها سال است که از سيکل هيدرولوژي جدا شده آب زنداني (محبوس) ناميده مي شود. اين آب به طور مشخص آن قسمت از آب زيرزميني است که وقتي سازندهاي زمين شناسي تشکيل مي يافته، درآنها وجود داشته است، يعني آبي است که در حين تشکيل رسوبات در بين رسوبات باقي مانده است. آب زنداني غالباً در قسمت هاي عميق حوضه هاي آب زيرزميني يافت مي شود. کيفيت اين آب معمولاً نامناسب است مخصوصاً اگر با رسوبات نمکي يا ساير سنگ هاي تبخيري در تماس بوده باشد. چون آب زنداني توقف زيادي در زيرزمين داشته است ممکن است مسافتهاي زيادي نيز طي کرده باشد، حتي اگر سرعت آن خيلي کند باشد.
آب ژونيل که ژرفا نيز ناميده مي شود (Primitive Water) آبي است که هرگز در سيکل هيدرولوژي شرکت نکرده است. اين نوع آب در درون زمين تشکيل شده و منشاء آتشفشاني يا مواد مذاب دروني دارد. آب ژونيل در نتيجه فعاليت هاي آتشفشاني مي تواند به طرف پوسته زمين جاري شود. در هر صورت، اين آب مواد معدني زيادي در خود دارد و احتمالاً به عنوان منبع آب قابل توجهي به شمار نمي رود (مک گنيس، ۱۹۶۳(
آب هاي ماگمايي شامل آب آتشفشاني (که از مواد مذاب دروني کم عمق جدا شده) و آب پلوتونيک (آتشفشاني) (که از مواد مذاب عميق زمين جدا شده است) مي باشند

نفوذ آبهاي سطحي به مناطق فعال ماگمايي آب دگرگوني آبي است که در فاصله زماني دگرگوني در سنگ ها وجود داشته است. آب دريايي آبي است که از اقيانوس ها به طرف لايه هاي آبدار زيرزميني حرکت کرده است.
در ارتباط با عمر آب زيرزميني مي توان چنين گفت: عمر آب زيرزميني ممکن است از چندين سال يا کمتر تا ده ها هزار سال يا بيشتر تغيير کند…

این مقاله در ۱۰صفحه و به قیمت ۳۰۰۰ تومان می باشد

برای خرید و دانلود این مقاله از لینک ذیل کلیک کنید

برای خرید این مقاله اینجا را کلیک کنید و اطلاعات خرید را تکمیل نمایید 

افزودن یک نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

راه اندازی شده توسط همیار وردپرس