مقاله سدهای شهرستان بهبهان

-سد شهدا

سد انحرافي شهدا در ۷ کيلومتري شمال بهبهان و ۲۰۰ کيلومتري جنوب‌شرقي اهواز در محدوده شبکه‌هاي آبياري شمال و جنوب دشت بهبهان به منظور انحراف آب رودخانه مارون به شبکه‌هاي مذکور احداث گرديده است . اين سد از نوع مرکب بتني و خاکي بوده که قسمت بتني شامل سرريز از نوع اوجي و دو آبگير و رسوب‌گير در سواحل سمت راست و چپ مي‌باشد. شبکه شمال يک کانال اصلي (A) و ۱۷ کانال فرعي است که به روش ثقلي براي آن آبگيري مي‌شود. اما شبکه جنوب شامل سه کانال اصلي (D, C, B) و تعداد ۱۴ کانال فرعي مي‌باشد که براي کانال B به روش ثقلي و کانالهاي D, C با سيستم پمپاژ آبگيري مي‌شود. هدف اصلي از انجام اين پايان‌نامه بررسي مسائل رسوب‌گذاري در شبکه آبياري اراضي جنوب سد انحرافي شهدا بوده است .

در بررسي به عمل آمده با توجه به مشخصات فيزيکي آب و ذرات معلق درون آن و همچنين مشخصات هندسي و هيدروليکي کانالهاي آبياري و ابنيه فني مربوطه در ابتداي شبکه آبياري اراضي جنوب سد مقدار درصدي از ذرات معلق که در حوضچه مکش ايستگاه پمپاژ شمارد بک و کانال انتقال ته‌نشين مي‌شود. مشخص و سپس نسبت به مقدار غلظت حجم رسوبات در شش ماهه اول و دوم سال برآورد شده است . با توجه به مقدار حجم رسوبات ، طريقه تخليه مواد ته‌نشين شده مورد بررسي قرار گرفته است . روش بررسي رسوب‌گذاري طي مراحل زير انجام شده است : -۱ تهيه نقشه و مشخصات هندسي و هيدروليکي پروژه از طريق سازمان آب و برق خوزستان.  . -۲ اندازه‌گيري و تهيه مشخصات هندسي و هيدروليکي لازم -۳ تهيه آمار پنج ساله غلظت رودخانه مارون از اداره امور بررسي منابع آب . -۴ نمونه‌برداري از رسوبات بدنه کانالهاي انتقال، C, B و حوضچه مکش ايستگاه پمپاژ شماره يک و تهيه نمودار دانه‌بندي از آنها -۵ بررسي حداقل سرعت مجاز در کانالهاي انتقال، C, B -6 بررسي زبري بدنه کانالهاي C, B با روشهاي تحليلي و استفاده از رابطه مانيتگ -۷ بررسي پديده خفگي و موج برگشتي در کانال انتقال -۸ محاسبه مقدار ته‌نشيني مواد معلق بر مبناي مشخصات مباني طرح و وضعيت موجود در کانال انتقال -۹ محاسبه حجم رسوبات در شش ماهه اول و دوم سال.  -۱۰ نتيجه‌گيري و ارائه پيشنهادات . در شبکه آبياري اراضي جنوب سد شهدا، کانال انتقال همانند حوضچه ترسيب عمل کرده که زيادي مقدار رسوبات و روش تخليه مکانيکي مشکلاتي را براي بهره‌برداري به وجود آورده است . طي بررسي انجام شده مقدار مواد معلقي که همراه جريان آب با احتساب ماکزيمم زمان وقفه بهره‌برداري به مدت ۲ ماه براي شش ماهه اول سال و ۳ ماه براي شش ماهه دوم سال با دبي بهره‌برداري ۷/۵ مترمکعب در ثانيه وارد شبکه مي‌شود.

در شش ماهه اول بالغ بر ۳۷۶۳ تن و در شش ماهه دوم سال ۲۲۷۴۴ تن مي‌باشد که با توجه به حجم قابل پذيرش رسوب کانال انتقال دفعات لايروبي در شش ماهه اول سال دو مرحله و در شش ماهه دوم سال سه مرحله مي‌باشد. و اين در حالي است که توانسته‌ايم يک سوم مواد رسوبي را از شبکه دور کنيم. در نتيجه کانال انتقال را نمي‌توان به عنوان حوضچه ترسيب ثقلي کرد و مي‌بايست حوضچه ترسيب با روش تخليه هيدروليکي براي شبکه در نظر گرفته مي‌شد.

 

 

نام سد :  شهدا

هدف : انحرافي

نام رودخانه : مارون

نوع سد : بتني

محل سد : شمال بهبهان

طول تاج :  ۰/۱۵۰                       متر

ارتفاع     : ۲/۱۰                                     متر

ظرفيت آبگير : ۰/۲۳                    متر مكعب در ثانيه

سالهاي ساختمان : ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۰

سطح زير كشت : ۰/۸۳۰۰                        هكتار

شركت مشاور : مهاب قدس

پيمانكاران : جهاد طرحهاي زيربنايي

دستگاه اجرائي : آب و برق خوزستان

۲-سد کوثر:

سد كوثر بر روي رودخانه خير آباد در محلي به نام تنگ دوك احداث مي گردد. جايگاه سد در ۴۲ كيلومتري شهر بهبهان در استان خوزستان و در جنوب ايران قراردارد. شاخه اصلي رودخانه خيرآباد از كوههاي زاگرس سرچشمه گرفته و اين رودخانه پس از پيوستن به رودخانه زهره در استان خوزستان در جنوب غربي ايران به خليج فارس مي ريزد. حوزه آبريز رودخانه تا محل سد ۲۴۲۹ كيلومتر مربع، متوسط بارندگي ۶۳۸ ميليمتر و ميزان تبخير ساليانه از سطح آزاد آب ۲۳۲۶ ميليمتر است. متوسط آورد ساليانه در محل سد ۶۸۰ ميليون متر مكعب در سال و سيلاب با دوره برگشت ۱۰۰۰ ساله، ۵۸۰۰ متر مكعب بر ثانيه ، سيلاب با دوره برگشت ۱۰ هزار ساله ۹۲۰۰ متر مكعب بر ثانيه و PMF برابر با ۱۴۰۰۰ متر مكعب بر ثانيه برآورده شده است.

این مقاله در ۱۲صفحه و به قیمت ۳۰۰۰ تومان می باشد

برای خرید و دانلود این مقاله از لینک ذیل کلیک کنید

برای خرید این مقاله اینجا را کلیک کنید و اطلاعات خرید را تکمیل نمایید

افزودن یک نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

راه اندازی شده توسط همیار وردپرس