مقاله ساختار آموزشی کشور نروژ

ساختار آموزشي

آموزش ابتدايي درنروژ۷سال بطول مي انجامد.آموزش متوسطه مقدماتي و آموزش متوسطه تكميلي سه سال بطول مي انجامد.اين مقطع ازتحصيلات فني و حرفه اي و تحصيلات عمومي تشكيل شده است.تحصيلات عمومي ازدورة پايه (اولين سال)، دورة پيش رفتةI (دومين سال ) و دورة پيشرفتةII(سومين سال) كه منتج به كسب مدرك آموزش متوسطه تكميلي ميگردد، تشكيل يافته است. تحصيلات فني و حرفه اي ازدورة پايه(اولين سال)،دورة پيشرفتةII( دومين سال) ودورة پيشرفتةII(سومين سال) يا دورة كارآموزي / آموزش عملي (۱تا ۲سال) يا تست مهارت حرفه اي(شغلي)منتج به كسب مدرك، تشكيل يافته است.به دانش آموزان دوره هاي فني و حرفه اي فرصت كسب شرايط ويژة مورد نياز براي تحصيلات عالي داده ميشود.

آموزش پيش دبستاني

ساختار آموزشي

كودكستانها(مهد كودكها) كه تسهيلات لازم را براي كودكان تا ۵ سال را فراهم مي نمايند، به دريافت شهريه مبادرت مينمايند.وزارت كودكان و امورخانواده كه عهده دارمسؤوليت نظارت برعملكرد مراكز پيش دبستاني ميباشد، با بخش نظام آموزشي مرتبط نمي باشند.طبق آمار سال ۱۹۹۹،۴/۵۱درصد ازكل كودكان متولدشده تا۵ سال، درمؤسسات كودكياري حاضرشده اند.اين ميزان براي كودكان زير۵ سال كمتر و براي كودكان ۵ سال ۸۱ درصد مي باشد.

تعداد معلمان زن تعداد كل معلمان تعداد دختران ثبت نامي تعداد كل ثبت نامي تعدادمدارس سال
۳۴۱۵۲ ۳۵۸۹۱ ۱۳۹۳۵۰ ۴۶۴۹ ۱۹۹۰
۳۳۱۶۵ ۳۴۵۳۴ ۱۵۵۱۵۳ ۵۲۱۴ ۱۹۹۱
۳۵۹۵۱ ۳۷۵۴۹ ۱۷۴۰۹۶ ۵۸۳۶ ۱۹۹۲
۷۹۰۶۴ ۱۵۸۱۲۹ ۵۶۳۱ ۱۹۹۳
۸۴۸۶۹ ۱۶۹۷۳۹ ۱۹۹۴
۸۸۷۹۶ ۱۷۷۵۹۳ ۱۹۹۵

برنامه هاي آموزشي

محتواي برنامه هاي آموزش پيش دبستاني در زمينه ۵ موضوع زير است :

. جامعه ، مذهب و اخلاق

. موضوعات زيبا شناختي

. زبان ، متن و ارتباط

. طبيعت ، محيط زيست و تكنولوژي

. فعاليتهاي بدني و بهداشت

آموزش پايه

ساختار آموزشي

آموزش براي سنين ۶ تا ۱۶ سال اجباري مي باشد.

سنين  ۶ – ۱۶ Grunnskole  ( مدارس مقطع دبستاني و متوسطة مقدماتي )
سنين  ۹ –  ۶ rnetrinnet  ( مرحلة ابتدايي )
سنين  ۱۳ –  ۱۶ Mellomtrinnet  ( مرحلة تكميلي متوسطه )
سنين  ۱۰ – ۱۲ Ungdomstrinnet  ( مرحلة متوسطة مقدماتي )

طول دورة تحصيلي

سال تحصيلي۱۹۰روزميباشدكه از اواخر ماه آگوست تا نيمة ژوئن ادامه دارد.هفتة ‌تحصيلي ۵ روزميباشد و تعداد دروس درهرهفته از۲۰ درس درسال اول تا ۳۰درس طي سالهاي آخر Grunnskoleطبقه بندي ميگردد.هركلاس درس ۴۵ دقيقه بطول مي انجامد.دردرون اين چهار چوب،هيأت مديرة مدارس ميتواند طول يك روزتحصيلي رامعين نمايد.حداقل ساعات آموزش ساليانه،۵۷۰ ساعت(براي سنين۷سال)،۷۷۰ساعت(براي سنين ۱۰ سال)و۸۵۵ ساعت براي مقطع متوسطه مقدماتي درنظر گرفته شده است.

حجم و اندازة كلاس و تعداد دانش آموزان

حداكثرتعداددانش آموزان هركلاس۲۸نفردرمقطع ابتدايي و۳۰نفردرمقطع متوسطه مقدماتي مي باشد. به استثناي مدارسي كه داراي كلاسهايي با سنين مختلف مي باشند،كلاسها مطابق با سن دانش آموزان ساماندهي ميشوند.عموماً كلاسها توسط يك معلم براي تمامي موضوعات اداره و آموزش داده ميشود.اما درمقطع متوسطه مقدماتي معلمين مختلف براي رشته هاي مختلف اعم از رشته هاي زبانهاي خارجه ، اقتصاد خانواده و تربيت بدني وجود دارد.  ساختار آموزشی کشور نروژ

برنامه هاي آموزشي و محتواي دروس

وزارت آموزش پرورش مسؤوليت نهايي،تعيين سرفصلهاي درسي،كنترل برتوسعه و تصويب برنامه هاي آموزشي،تعيين و تصويب برنامه هاي آموزشي و سرفصلهاي آموزش و پرورش را بر عهده  دارد.برنامة  آموزشي جديد،كه بيشتر برموضوعات برنامه هاي آموزشي متقاطع تأكيد مينمايد،دركل آموزش پايه مرحله بندي شده است.برنامه هاي آموزشي اصول و ضوابط اصلي را كه معلمين دربرنامة آموزشي وفعاليتهاي آموزشي اشان بكارميگيرند،تعيين مي نمايد.بخش مركزي منابع آموزشي ، كتب درسي را به تصويب مي رساند…..

این مقاله در ۲۳صفحه و به قیمت ۷۵۰۰تومان می باشد

برای خرید و دانلود این مقاله از لینک ذیل کلیک کنید

برای خرید این مقاله اینجا را کلیک کنید و اطلاعات خرید را تکمیل نمایید

افزودن یک نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

راه اندازی شده توسط همیار وردپرس