در این بخش شما می توانید با هماهنگی مدیر سایت بر اساس توافق صورت گرفته بین طرفین در زمینه کاری این سایت مبلغ واریزی خود را از طریق اینترنت واریز نمایید. بر روی قسمت پایین کلیک کنید و پرداخت را انجام دهید

پرداخت مبلغ دلخواه